Cruse Bereavement Support Service

Link to Welsh version

The Cruse Bereavement Support Service is a free service for bereaved family and friends of people who’ve been supported by Marie Curie’s nursing or Helper service in Wales. The service is provided by Cruse Bereavement Care in parternship with Marie Curie.

Support for you if you’ve been bereaved

You can contact our service if you have experienced a bereavement and are looking for support to help you and the people you care about. It’s a free service for adults, children and young people.

When you contact the service, a Cruse staff member will talk to you to find out what your needs are and link you to the support that’s right for you. This could include support on the phone, by email or face-to-face contact with a Cruse bereavement volunteer.

Cruse volunteers are there to provide caring and compassionate support. They can help by talking through your thoughts and feelings during the difficult weeks and months ahead. They can also point you to services and information that you may find useful, and offer emotional support for children and young people.

Contact us 

The Cruse Bereavement Support Service is available Monday to Friday, 9am - 5pm (excluding bank holidays), with an answer machine outside hours.

If you feel you would like support or want to know how we can help, please contact us.

Tel: 0844 736 0203

Our call rate is 3p per minute. Mobile call rates may vary.

Email: support@cruse.org.uk

 


Gwasanaeth Cymorth mewn Galar

Gwasanaeth am ddim i deulu a ffrindiau galarus pobl sydd wedi cael cefnogaeth gan wasanaeth nyrsio neu gynorthwywyr Marie Curie yng Nghymru. Gwasanaeth wedi ei ddarparu gan elusen Gofal mewn Galar Cruse mewn partneriaeth â Marie Curie.

Galar yw’r ffordd arferol i oedolion, plant a phobl ifanc ymateb i farwolaeth. Er bod galar yn broses naturiol, mae pawb yn ymdopi â galar yn eu ffordd eu hunain. Mae rhai pobl yn cael cefnogaeth drwy siarad gyda theulu a ffrindiau, neu gyda gweithiwr proffesiynol gofal iechyd.

Mae rhai hefyd yn cael cysur o siarad gyda rhywun sydd wedi cael hyfforddiant arbenigol yn y maes cymorth profedigaeth.

Cefnogaeth os ydych wedi cael profedigaeth

Gallwch gysylltu â Gwasanaeth Cymorth mewn Galar Cruse os ydych wedi cael profedigaeth ac os ydych yn chwilio am gefnogaeth i’ch helpu chi a’r bobl sy’n annwyl gennych.

Sut gallwn ni helpu

Pan fyddwch yn cysylltu â’r gwasanaeth, bydd aelod o staff Cruse yn siarad gyda chi i weld beth yw eich anghenion ac yn trefnu eich bod yn cael y gefnogaeth sy’n addas i chi.

Gallai’r gefnogaeth gynnwys cymorth ar y ffôn, drwy e-bost neu gyswllt wyneb yn wyneb â gwirfoddolwr mewn galar Cruse.

Mae gwirfoddolwyr Cruse yno i ddarparu cefnogaeth ofalgar a charedig. Fe allan nhw helpu drwy drafod eich meddyliau a’ch teimladau yn ystod yr wythnosau a’r misoedd anodd sydd o’ch blaen. Fe allan nhw hefyd eich cyfeirio at wasanaethau a gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol a chynnig cefnogaeth emosiynol i blant a phobl ifanc.

Cysylltu â ni am gefnogaeth

Mae Gwasanaeth Cymorth mewn Galar Cruse ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm (ar wahân i wyliau banc).

Os teimlwch yr hoffech gael cefnogaeth neu ragor o wybodaeth am sut gallwn helpu, cofiwch gysylltu â ni.

Ffôn: 0844 736 0203

Cost galwadau yw 3 ceiniog y funud, ond gallai cyfraddau ffonau symudol amrywio.

E-bost: support@cruse.org.uk